Bezpečnosť potravín a krmív

Hygiena a bezpečnosť potravín je vo všeobecnosti hlavným základom zdravej výživy ľudskej populácie. Dôsledkom globalizácie prichádzame do styku aj s potravinami, ktoré sa k nám dostávajú z ďalekých oblasti, pričom predtým sme sa nikdy s nimi nestretli. Mnohé z týchto potravín sú vystavované rôznym vonkajším vplyvom spojeným s prepravou a skladovaním, ktoré môžu byť aj príčinou ich kontaminácie.

Hlavnou požiadavkou na kvalitu domácich a dovezených potravín je zabezpečenie a profesionálne overenie ich bezpečnosti - bez škodlivého vplyvu na ľudský organizmus.

Potravinový kódex Slovenskej republiky a direktívy EÚ stanovujú kritériá, ktorým musia potraviny a krmivá podľa zákona vyhovovať a aké cudzorodé latky a rezíduá nesmú obsahovať alebo mať len určenú maximálne povolenú hladinu.

Naša spoločnosť ponúka testovacie súpravy od viacerých spoločností, z ktorých je našim hlavným dodávateľom talianska firma Tecna. Tieto súpravy sú určené na kontrolu bezpečnosti potravín a krmiva živočíšneho aj rastlinného pôvodu pre zistenie prítomnosti rezíduí veterinárnych liečiv - antibiotík, anabolík, mykotoxínov - kancerogénnych látok, GMO, alergénov a iných nežiadúcich látok.

Pomocou súprav je možné kontrolovať kvalitu mliečnych výrobkov, cereálií, medu, mäsových a rybacích výrobkov, krmív, orechov a sušeného ovocia, vajíčok, vín a iných od nich odvodených produktov.

Testovacie súpravy sú určené pre laboratória v agroindustriálnom a potravinárskom sektore, ktorý musí podľa požiadaviek EÚ zabezpečiť kvalitu výroby a kontrolu svojich potravinových produktov a výrobkov vychádzajúc zo systému HACCP - správnej výrobnej praxe. Taktiež sú určené štátnym laboratóriám, ktoré vykonávajú analýzy a inšpekcie podľa požiadaviek štátnej veterinárnej a potravinovej správy a štátneho zdravotného dozoru.

Prednosti testovacích súprav

  • rýchlosť analýzy
  • vysoká citlivosť
  • 4-6 štandardov pre zostrojenie kalibračnej krivky
  • mnoho reagencií je priamo pripravených pre použitie
  • doba skladovania súprav 10 až 18 mesiacov
  • súpravy sú vyrobené tak, aby spĺňali požiadavky legislatívy EÚ pre kontrolu potravín
  • k dispozícii sú excel tabuľky (na stiahnutie), ktoré sú určené pre výpočet výsledku koncentrácie sledovanej škodlivej látky v testovanej vzorke