Vaskulitída/Nefritída

Kód Roner Popis produktov Metóda
RID2003 ANCA Dot ImunoDot
RID2004 MPO/PR3 Dot ImunoDot