Roner, s.r.o.

tel./fax.: +421 2 555 63 055
email: roner@roner.sk
web: www.roner.sk

Zásady ochrany osobných údajov a používania súborov cookie

Spoločnosť Roner, s. r. o., IČO: 35860537, so sídlom Oravská 7,821 09 Bratislava 2, Slovensko (ďalej aj ako „my“, „náš“ alebo „nás“) je prevádzkovateľom osobných údajov, ktoré zhromažďuje a spravuje. Spoločnosť Roner, s. r. o. je zriadená a registrovaná v súlade so slovenskými právnymi predpismi. Osobné údaje spracovávame v súlade so slovenským zákonom o ochrane osobných údajoch č. 122/2013 Z.z. (“ZoOÚ”) a zároveň v súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 95/46/EHS o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003. Tieto informácie budú spracovávané v súlade s Nariadením EÚ (2016/679) o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov pri voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“), so slovenským zákonom o ochrane osobných údajoch č. 18/2018 Z.z. (“ZoOÚ 18/2018 Z.z.”) a zároveň so Smernicou 2016/680 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV.

1. O našich zásadách ochrany osobných údajov a používania súborov cookie Tieto zásady ochrany osobných údajov a používania súborov cookie (ďalej len „zásady") obsahujú pravidlá týkajúce sa používania a spracovávania osobných údajov, ktoré nám poskytujete a ktoré zhromažďujeme pri používaní našej webovej stránky (www.roner.sk). Tieto zásady môžeme zmeniť v súlade so zmenou našich služieb alebo platných právnych predpisov. Na webovej stránke sa môžu uvádzať odkazy na externé webové stránky, za ktoré spoločnosť Roner, s. r. o. nenesie žiadnu zodpovednosť. Spoločnosť Roner, s. r. o. nenesie zodpovednosť za spracovávanie osobných údajov na týchto webových stránkach.

2. Účel spracovávania osobných údajov Vaše osobné údaje spracovávame na účel vylepšenia webovej stránky na základe informácií o tom, ako ju používate. Tieto informácie zhromažďujeme prostredníctvom súborov cookie. Ak si naše služby vyžadujú registráciu alebo vyplnenie žiadosti, musíme zhromažďovať osobné údaje, ako napríklad meno, e-mailovú adresu a kontaktné údaje. Právnym základom spracovávania vašich osobných údajov je náš oprávnený záujem vylepšovať našu webovú stránku. Vykonávame náležité bezpečnostné opatrenia, aby sme zabránili zneužitiu vašich osobných údajov a chránili bezpečnosť a integritu zhromažďovaných informácií. Informácie zhromažďujeme prostredníctvom súborov cookie. Zhromažďujeme nasledujúce informácie:

 • Zemepisná poloha
 • Čas návštevy, navštívené stránky a čas strávený na každej z webových stránok
 • Odkazujúce informácie o stránke (ako je URI, cez ktorý sa používateľ dostal na túto stránku)
 • Doména, druh prehliadača a jazyk
 • Krajina a časové pásmo
 • Zvyky pri klikaní
 • Druh operačného systému (OS)
 • Verzia Flash, podpora JavaScript, rozlíšenie obrazovky a schopnosť spracovania farieb na obrazovke
 • Umiestnenie siete a IP adresa
 • Sťahovania dokumentov
 • Kliknutia na odkazy na externé webové stránky
 • Chyby pri vypĺňaní formulárov používateľmi
 • Kliknutia na videonahrávky
 • Hĺbka skrolovania Interakcie s widgetmi špecifickými pre webovú stránku

3. Uchovávanie osobných údajov Vaše osobné údaje uchovávame tak dlho, ako je potrebné na splnenie účelov zhromažďovania osobných údajov. Keď osobné údaje už nie sú potrebné, sú vymazané. Osobné údaje môžu byť uchované, ak si to vyžadujú právne požiadavky.

4. Príjemcovia osobných údajov Spoločnosť Roner, s. r. o. spolupracuje s inými organizáciami na poskytovaní služieb. Vaše osobné údaje odovzdávame organizáciám, ktoré musia spracovávať vaše osobné údaje v našom mene, aby napríklad mohli spravovať a zabezpečovať naše údaje, rozposielať e-maily alebo spracovať určité služby. Z tohto dôvodu môžeme poskytovať informácie týmto poskytovateľom služieb. Tieto organizácie nesmú používať dané informácie na žiadne iné účely okrem tých, ku ktorým im pokynmi spoločnosti Roner, s. r. o. boli dané k dispozícii.

5. Informácie o vašich právach

Ak spracujeme vaše osobné údaje, máte právo požiadať o prístup k nim. Máte právo vedieť, prečo osobné údaje zhromažďujeme a ako ich spracovávame, aký druh osobných údajov spracovávame, ktoré organizácie ich prijímajú a ako sú tieto údaje uložené. Máte právo dostať kópiu osobných údajov. Žiadosť o prístup k osobným údajom môžete podať v písomnej forme s vaším podpisom. Máte právo stiahnuť váš súhlas na použitie vašich osobných údajov spoločnosťou Roner, s. r. o. Kým nestiahnete váš súhlas, neovplyvní to použitie vašich informácií. Máte právo požiadať o opravu nepresných osobných údajov, obmedzenie ich spracovania a doplnenie neúplných osobných údajov. Máte tiež právo požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, ak sú tieto informácie nesprávne alebo nezákonné. Ak chcete podať sťažnosť týkajúcu sa spôsobu, akým spracovávame vaše osobné údaje, môžete tak urobiť na Úrade na ochranu osobných údajov.

7. Súbory cookie Spoločnosť Roner, s. r. o. používa súbory cookie na prijímanie a zaznamenávanie informácií a na prijímanie informácií môžeme používať aj iné technológie („automatický zber údajov“). Môžu obsahovať aj osobné údaje z vášho prehliadača. Pri prijímaní týchto informácií sa riadime zákonom o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z.z. .

Vo všeobecnosti sú súbory cookie malé súbory údajov, ktoré sú odosielané vášmu webovému prehliadaču vo vašom počítači, vo vašom mobilnom telefóne alebo v inom elektronickom zariadení, ktoré používate. Súbory cookie sa používajú na uloženie informácií v elektronickom zariadení a slúžia ako pamäť, čo znamená, že pri opätovnej návšteve webovej stránky je vaše zariadenie rozpoznané.

Existujú dva druhy súborov cookie: dočasné a trvalé. Dočasné súbory cookie existujú iba dovtedy, kým nezatvoríte okno webového prehliadača vo vašom zariadení. Trvalé súbory cookie existujú dlhšie, po špecifikovaný čas.

Informácie zhromaždené prostredníctvom súborov cookie môžu obsahovať nasledujúce:

 • Zemepisná poloha
 • Čas návštevy, navštívené stránky a čas strávený na každej z webových stránok
 • Odkazujúce informácie o stránke (ako je URI, cez ktorý sa používateľ dostal na túto stránku)
 • Doména, druh prehliadača a jazyk
 • Krajina a časové pásmo
 • Zvyky pri klikaní
 • Druh operačného systému (OS)
 • Verzia Flash, podpora JavaScript, rozlíšenie obrazovky a schopnosť spracovania farieb na obrazovke
 • Umiestnenie siete a IP adresa
 • Sťahovania dokumentov
 • Kliknutia na odkazy na externé webové stránky
 • Chyby pri vypĺňaní formulárov používateľmi
 • Kliknutia na videonahrávky
 • Hĺbka skrolovania
 • Interakcie s widgetmi špecifickými pre webovú stránku

Spoločnosť Roner, s. r. o. používa súbory cookie na získavanie informácií o tom, ako webovú stránku používate. Tieto informácie nám pomáhajú vylepšovať našu stránku a služby. Nastavenia vášho webového prehliadača môžete zmeniť, ak chcete vypnúť všetky súbory cookie, odmietnuť nové alebo dostávať varovné správy od vášho zariadenia v prípade odoslania nových súborov cookie.

Ak chcete upraviť súbory cookie, použite nastavenia prehliadača. Zmenu súborov cookie musíte vykonať v každom prehliadači, ktorý používate, ak chcete, aby nastavenia týchto súborov boli rovnaké. Ak vypnete súbory cookie, musíte vziať na vedomie, že niektoré zo služieb na webových stránkach nemusia fungovať správne. Informácie, ktoré sa dajú použiť na identifikáciu používateľov webových stránok, nebudú dostupné pre tretie strany.

Informácie, ktoré nesúvisia s totožnosťou používateľa, môžu byť zverejnené. Rozsah času, počas ktorého sú získavané informácie zo súborov cookie ukladané, závisí od toho, ako často webovú stránku navštevujete.

Spoločnosť Roner, s. r. o. používa na webových stránkach na svojej doméne roner.sk cookies tretích strán na analytické účely. Jedná sa o zhromažďovanie dát pomocou cookies pre Google Analytics, poskytovanú spoločnosťou Google, Inc., ktorá využíva informácie na účely vyhodnocovania používania stránky a vytvárania správ o aktivite návštevníka stránky. Zhromaždené dáta sa vyhodnocujú v anonymnej podobe, vo forme štatistík, za účelom skvalitnenia služieb. Na základe poverenia prevádzkovateľom tejto stránky, Google použije tieto informácie, aby vyhodnotil používanie stránky, vystavil reporty o aktivitách na stránke a aby prevádzkovateľovi stránky poskytol ďalšie služby spojené s jej používaním. Ukladaniu súborov cookie môžete zabrániť nastavením vášho prehliadača. Zaznamenávaniu údajov cookies vzťahujúcich sa na vaše používanie stránky môžete zabrániť aj nainštalovaním modulu prehliadača prostredníctvom nasledujúceho odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Vyhlásenie Google o ochrane údajov je zverejnené na http://www.google.com/intl/sk/policies/privacy/.