Roner, s.r.o.

tel./fax.: +421 2 555 63 055
email: roner@roner.sk
web: www.roner.sk

Vlastníkom internetovej stránky www.roner.sk je spoločnosť spoločnosť Roner, s. r. o., IČO: 35860537, so sídlom Oravská 7,821 09 Bratislava 2, Slovensko (ďalej len „vlastník“). Práva a povinnosti vlastníka a používateľov pri používaní internetovej stránky sa riadia platnými právnymi predpismi a týmito podmienkami používania internetovej stránky (ďalej len „Podmienky používania“).

Pozorne si prečítajte Podmienky používania pred vstupom na túto internetovú stránku. Vstupom a používaním tejto internetovej stránky potvrdzujete, že ste čítali, pochopili a súhlasíte s týmito Podmienkami používania. Ak nesúhlasíte s Podmienkami používania, nesmiete vstupovať na túto internetovú stránku, ani ju používať. Ako používateľ súhlasíte, že sa pri používaní tejto internetovej stránky budete riadiť platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, budete vždy konať v súlade s dobrými mravmi, pravidlami poctivého obchodného styku a s týmito Podmienkami používania a nebudete nijako poškodzovať dobré meno a práva vlastníka ani ostatných používateľov.

Ako používateľ súhlasíte, že nebudete používať internetovú stránku v rozpore s právami duševného vlastníctva, nebudete zasahovať akýmkoľvek spôsobom do obsahu a bezpečnosti internetovej stránky, nebudete šíriť na tejto internetovej stránke materiály porušujúce právne predpisy. Súhlasíte, že prístup na túto internetovú stránku a jej používanie a využívanie jej obsahu je na vaše vlastné riziko a zodpovednosť. Vlastník môže pridávať, meniť alebo mazať obsah z tejto internetovej stránky kedykoľvek podľa vlastného uváženia.

Vlastník tejto internetovej stránky nie je zodpovedný za ujmu akejkoľvek povahy vyplývajúcu zo spoľahnutia sa na informácie obsiahnuté na tejto internetovej stránke, prístupu na ňu, jej používania alebo z dôvodu chýb v jej obsahu.

Táto internetová stránka môže obsahovať prepojenia alebo odkazy na iné internetové stránky spravované tretími osobami, nad ktorými nemá vlastník kontrolu, a ktoré vám umožnia opustiť túto internetovú stránku. Presun na internetové stránky tretích osôb činíte na vlastné nebezpečenstvo a tento presun sa riadi podmienkami používania stránok tretích osôb.

Obsah tejto internetovej stránky je podľa zákona č. 121/2000 Z. z. predmetom autorskoprávnej ochrany. Obsah tejto internetovej stránky sa môže kopírovať len na nekomerčné účely jednotlivca so zachovaním všetkých autorských práv.